Skip to main content

Enfòmasyon Enpòtan sou Maladi Coronavirus /COVID-19

NOU ISIT LA POU OU!

Sante ak sekirite pasyan nou yo enpòtan anpil pou nou!

Nap kenbe paj sa a ajou avèk enfòmasyon sou sèvis nou yo epi reponn a yo poze souvan yo sou COVID-19.

Mizajou nan Sèvis yo

Sant sante nou yo te agrandi sèvis yo pou wè pasyan yo pa videyo, telefòn, ak an pèsòn. Lè ou rele pou pran yon randevou, nou ka di ou ki kalite randevou ap travay pi byen pou bezwen swen ou.

Aprann plis sou etap anplis Harbor Health ap pran pou pwoteje pasyan ak anplwaye yo nan sant sante a klike sou bouton ki anba asou. Ou ka jwenn règleman vizitè nou si ou klike sou bouton ki anba asou!

Rete an sante

Tès COVID-19 sou randevou– OUVÈ

Tès pou COVID-19 disponib kounye a pou pasyan aktyèl ak nouvo yo sou randevou nan adrès ki annaprè yo:

Daniel Driscoll – Neponset Health Center, (617) 282-3200
Harbor Community Health Center – Hyannis, (508) 778-5420

Tès COVID-19

Sèvis Sante Konpòtmantal ak Medikal – OUVÈ

Ekip swen sante konpòtmantal ak medikal nan sant sante nou yo kounye a ap bay randevou ki pa-ijan  nan telefòn!

Randevou Ijan ak esansyèl pral fèt nan sant sante nou yo.

TANPRI REMAKE: Tout sèvis san randevou nan Geiger Gibson Community Health Center te sispann. Pasyan yo nan Geiger Gibson pral ale nan Daniel Driscoll – Neponset Health Center, ki lokalize nan 398 Neponset Avenue, Dorchester, pou randevou ijan ak esansyèl yo.

Pou yon randevou, tanpri rele adrès sant sante ou an.

Tanpri rele ANVAN OU VINI si ou gen sentòm ki annaprè yo – lafyèv, difikilte pou respire, tous.

haitian-creole-covid-symptoms

Lè ou rele, nou pral mande w kèk kesyon pou nou ba ou swen ou bezwen opli vit ke posib.

Sèvis Dantè– OUVÈ

Sèvis swen dantè nou yo kounye a ap re-ouvè apre direktiv Faz II Massachusetts. Kalite ekip swen ak swen dantè nou yo bay swen dantè woutin, ijans ak ijan pou pasyan yo ki gen tout laj.

Rele sant sante w si ou gen kesyon dantè ijan oswa ijans.

Ekip dantè nou an swiv tout direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi [Centers for Disease Control and Prevention (CDC)]. Nou pral swiv deprè nenpòt kontwòl enfeksyon adisyonèl oswa règleman  ekipman pwoteksyon pèsonèl ki soti nan CDC epi fè chanjman ki nesesè pou kenbe tout moun ansekirite.

Famasi – OUVÈ

Nou ka voye preskripsyon medikaman pou ou pa lapòs gratis! Nou pa voye pa lapòs medikaman kontwole oswa medikaman ki refrijere pou kounye a.

Nenpòt pasyan ki enterese pou yo jwenn medikaman pa lapòs ka rele sant sante w pou fè yon demann famasi.  Depi yo fin ranpli yon preskripsyon avèk siksè, jeneralman nou pral voye medikaman preskripsyon an pa lapòs nan lespas 24 èdtan. Livrezon an se jeneralman nan pwochen jou ouvrab e nou kontwole anbakman sizoka yon pasyan rapòte yon pwoblèm.

Pasyan yo ta dwe enfòme famasi a nan lespas 7 jou ki vini anvan fen preskripsyon yo kidonk li bay  famasi a ase tan pou renouvle medikaman yo oswa mande nouvo preskripsyon, si sa nesesè.

Kesyon yo poze souvan yo sou COVID-19

Kisa mwen ta dwe fè si mwen panse mwen malad avèk COVID-19?

Si ou panse ou malad avèk COVID-19, rele sant sante w!  Nou pral mande w kèk kesyon epi fè ou jwenn swen ou bezwen an opli vit ke posib.  Ou ta dwe pran mezi pou anpeche maladi a pwopaje sou lòt moun lakay ou ak nan kominote a.

Si wap pran swen oswa wap viv avèk yon moun ki genyen COVID-19 ak devlope yon fyèv, difikilte pou respire, oswa tous, tanpri rele sant sante w.

buoyhealth.com/symptom-checker

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

Siveye Sentòm ou yo

Ki nimewo telefòn pou sant sante m oswa ESP?

Geiger Gibson Community Health Center, (617) 288-1140

Daniel Driscoll – Neponset Health Center, (617) 282-3200

Harbor Community Health Center – Plymouth, (508) 778-5470

Harbor Community Health Center – Hyannis, (508) 778-5420

Ellen Jones Community Dental Center – Dennis, (508) 778-5400

Elder Service Plan – Brockton, (774) 470-6700

Elder Service Plan – Mattapan, (617) 533-2400

Harbor Health’s TTY Line, (617) 533-2264

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou COVID-19?

Coronavirus.gov

(English)  2019 Novel Coronavirus (COVID-19)

(Haitian Creole) Nouvo Kowonaviris 2019 (COVID-19)

5 Konsèy pou Sekirite Coronavirus

(Health Literacy Project) Klike sou sit entènèt ki anba a pou telechaje fèy enfòmasyon nou yo

Ki pi bon fason pou anpeche ou atrape COVID-19?

Óganizasyon Mondyal Sante rekòmande ou FÈ SENK BAGAY SA YO:

  1. MEN. Lave men w souvan
  2. KOUD. Touse ladan
  3. FIGI. Pa manyen l
  4. ESPAS. Kenbe yon distans ki ansekirite
  5. LAKAY OU. Rete si ou kapab

Ki kote mwen ka jwenn resous sipò pou èd manje, swen timoun, ak lòt kesyon yo?

Tanpri vizite paj Resous COVID-19 nou an pou w jwenn yon lis resous.  Nou ajoute nouvo resous kòm nap resevwa enfòmasyon!

Ou ka konpoze tou 211 nan telefòn ou oswa vizite Mass211.org. Yo pral ba ou enfòmasyon ki ajou sou COVID-19. Yo ofri sèvis entèpretasyon.

SONJE: Si ou gen nenpòt sentòm Coronavirus – lafyèv, difikilte pou respire, tous– rele sant sante a oswa ESP anpremye!

Mèsi pou èd ou pou kenbe tout moun ansante ak ansekirite!