Skip to main content

Tès COVID-19 Sou Randevou

Enfòmasyon sou Tès COVID-19, Resous, ak Repons a Kesyon yo

Harbor Health aktyèlman ap ofri tès pou pasyan aktyèl ak nouvo yo SOU RANDEVOU nan adrès ki annaprè yo:

Daniel Driscoll – Neponset Health Center

398 Neponset Avenue, Dorchester
Lè Tès la:*
Lendi a Vandredi, 10:30 AM – 12:30 PM
Adrès Tès la: Tant tès la lokalize nan pakin dèyè a, deyò sant sante a
Rele pou mete yon randevou: (617) 282-3200

Harbor Community Health Center – Hyannis

735 Attucks Lane, Hyannis
Lè Tès la: Madi ak Jedi, 2:00 PM – 4:00 PM
Adrès Tès la: Tant tès la lokalize nan pakin dèyè a, deyò sant sante a
Rele pou mete yon randevou: (508) 778-5420

Tanpri rele sant sante a pou mete yon randevou pou fè yon tès! Nap akeyi nouvo pasyan yo!

*Nou ka bezwen pou mete ajou lè tès yo nan lavni.  Nou pral enfòme pasyan ki pwograme yo pou yon tès sou nenpòt chanjman ak mizajou nan èdtan yo sou paj sa a.

Kimoun ki kapab fè tès la?

Harbor Health ankouraje pasyan aktyèl ak nouvo yo pou yo rele pou mete yon randevou pou yon tès COVID-19 si ou:

 • Gen nenpòt sentòm ki enkli: fyèv, frison, frison tranbleman, tous, souf kout, malgòj, maltèt ak/oswa si ou pèdi gou bouch ou oswa si ou pa pran sant. Gen moun ki gen COVID-19 ki gen sentòm gastwo-entestinal ak kondisyon anflamasyon.
 • Te ekspoze nan COVID-19 epi bezwen retounen travay.
 • Te teste pozitif pou COVID-19 epi bezwen retounen travay.
 • Te gen sentòm COVID-19, te retabli, epi bezwen retounen travay.

Nap akeyi nouvo pasyan yo! Manm yo nan kominote a ki bezwen yon tès COVID-19 ak yon doktè swen prensipal, tanpri rele nou!  Nou ka ede w mete yon randevou epi vini yon pasyan nan Harbor health center.

Kijan mwen ka mete yon randevou pou m fè yon tès?

Chwazi lokal sant sante ki pi konvnab pou ou kote nap fè tès.

Daniel Driscoll – Neponset Health Center, 398 Neponset Avenue, Dorchester, (617) 282-3200
Harbor Community Health Center – Hyannis, 735 Attucks Lane, Hyannis, (508) 778-5420

Si ou se yon pasyan nan sant sante a:

 1. Tanpri rele sant sante a pou mete yon randevou.
 2. Di ou bezwen fè yon tès COVID-19.
 3. Ou pral gen yon randevou pa telefòn oswa videyo telesante avèk yon pwofesyonèl swen sante oswa enfimyè pou pale avèk ou sou sentòm ou yo oswa sitiyasyon an.
 4. Pwofesyonèl swen sante w oswa enfimyè a pral pwograme yon randevou pou tès si sa nesesè.
 5. Pou randevou tès ou an, tanpri swiv enstriksyon anba pou anrejistre.

Si ou PA yon pasyan nan sant sante a, nou toujou ap akeyi nouvo pasyan yo!

 1. Tanpri rele sant sante a pou mete yon randevou.
 2. Di ou se yon nouvo pasyan. Si ou gen sentòm COVID-19, tanpri di yo sa touswit!
 3. Nou pral pwograme yon videyo telesante oswa randevou nan telefòn avèk nouvo pwofesyonèl swen sante w. Pandan vizit ou an, ou ka pale sou sentòm ou yo.
 4. Pwofesyonèl swen sante w oswa enfimyè a pral mete randevou pou yon tès si sa nesesè.
 5. Pou randevou tès ou an, tanpri swiv enstriksyon anba pou anrejistre.

Ki Kote mwen ta dwe Anrejistre ak rete tann pou Randevou Tès mwen an?

Enstriksyon pou Anrejistre pou Tès:

Tanpri remake, OU PA bezwen ale andedan sant sante a pou anrejistre pou yon tès COVID-19.

 • Tanpri ale nan pakin lan.
 • Anrejistre avèk moun kap akeyi w nan fen koulwa a.
 • Tanpri mete kat asirans ak ID w pare pou manm dakèy la GADE – manm dakèy ou an pa pral manyen kat ou yo.
 • Manm dakèy ou an pral fin fè anrejistreman.

Enstriksyon pandan wap rete tann:

Ou PA bezwen ale andedan sant sante a.

Si ou kondwi pou vin fè tès ou an …

 • Apre ou fin anrejistre avèk manm dakèy la tanpri rete tann nan veyikil ou. Nou pral rele w lè yo rive sou ou pou tès ou an.
 • PA vini avèk lòt moun nan veyikil ou si posib. Nenpòt moun ki vini avèk ou dwe rete nan veyikil la.
 • Tout moun dwe mete yon mask.

Si ou pa vini nan machin …

 • Apre ou fin anrejistre avèk manm dakèy la, tanpri ale nan ti tant lan toupre tant tès la.
 • Nou pral rele w lè li lè pou fè tès la.
 • Tout moun dwe mete yon mask.

Poukisa mwen ta dwe fè yon tès pou COVID-19?

Ou ta dwe fè yon tès si ou gen nenpòt nan sentòm yo e pwofesyonèl swen sante w rekòmande pou fè yon tès. Lè ou fè yon tès, nou ka ede w pi byen avèk swen w epi anpeche pwopaje COVID-19 bay plis moun.

Ou ka bezwen fè yon tès tou si ou te ekspoze nan COVID-19, teste pozitif pou COVID-19, oswa te retabli nan sentòm COVID-19 epi bezwen retounen travay.

Kilè mwen pral jwenn rezilta mwen yo?

Ou pral resevwa rezilta tès ou yo nan lespas senk 14 jou, yon apèl telefòn oswa mesaj sou pòtal nan sant sante nou an.  Nou pral kontakte w depi rezilta ou yo disponib pou pale avèk ou sou pwochen etap yo.

Tanpri kontakte sant sante a si ou panse wap vin pi malad pandan wap rete tann rezilta yo.

Kisa mwen ta dwe fè pandan map rete tann rezilta tès mwen yo?

Tanpri rete lakay ou pandan wap rete tann rezilta tès ou yo.

Di anplwayè ou te fè tès la e ou dwe rete nan izolasyon jiskaske ou jwenn rezilta yo.

Otan ke posib, ou ta dwe rete tou nan yon chanm spesyal lwen de lòt moun lakay ou.  Ou ta dwe itilize yon saldeben separe, si ou gen youn.

CDC rekòmande tou ke ou:

 • Mete yon mask figi lè ou bò kote lòt moun.
 • Kouvri tous ak etènye w.
 • Evite pataje bagay ki nan kay la.
 • Lave men w souvan.
 • Netwaye sifas ou manyen yo, tankou tab, manch pòt, lavabo ak bouton limyè, chak jou.

Tanpri telechaje ak li fèy sekirite ak swen ki anba pou w jwenn plis enfòmasyon.

Sekirite ak Swen

Kisa yon rezilta pozitif vle di?

Yon tès pozitif vle di ou genyen COVID-19.

Tretman an ka gen ladan rete nan kay (izolasyon/izole tèt ou) pou evite pwopaje viris la bay lòt moun.

Nou pral kontakte w depi rezilta ou yo vin disponib pou pale avèk ou osijè swen w ak pwochen etap yo.  Lè nou rele w, nou ka mande w osijè moun ou te gen kontak deprè yo nan dènye 14 jou ki sot pase yo.

Ou pral resevwa yon apèl ki soti nan konsèy depatman sante lokal ou.  Nan Vil Boston, Komisyon Sante Piblik la se konsèy sante a.  Si ou bezwen yon lèt pou retounen nan travay, tanpri mande youn nan konsèy administrasyon sante a.

Si ou gen yon tès pozitif e ou pa tande konsèy administrasyon depatman sante lokal ou an nan lespas 14 jou apre tès la, tanpri enfòme ekip enfimyè nou an nan sant sante a.

Kisa yon rezilta negatif vle di?

Yon rezilta tès negatif vle di ke yo pa t jwenn COVID-19 nan echantiyon tès ou an.

Yon rezilta tès negatif pwobableman vle di ou pa gen COVID-19. Pwofesyonèl swen sante w pral gade rezilta tès ou an ansanm avèk lòt bagay yo, tankou sentòm ou yo, kontak posib avèk yon lòt moun ki kapab genyen COVID-19, ak resan vwayaj.  Nou pral kontakte w pou pale avèk ou osijè swen w ak pwochen etap yo.

Kisa yon rezilta ki gen dout vle di?

Yon rezilta ki gen dout vle di ke laboratwa pa t anmezi pou konfime si ou genyen oswa ou pa genyen COVID-19 nan echantiyon tès ou an.  Nou pral kontakte w pou pale avèk ou sou swen w ak pwochen etap yo.

Kijan mwen pral konnen osijè rezilta tès mwen yo?

Ou pral resevwa rezilta tès ou yo nan lespas 5 jou, pa yon apèl telefòn oswa mesaj sou pòtal ki soti nan sant sante nou an.

Konbyen lajan tès la pral koute?

Ou pa responsab pou okenn pri ki gen rapò avèk COVID-19, sa ki gen ladan tès pou viris la, swen pou pasyan ki pa entène lopital, ak ospitalizasyon.

Kilè mwen ta dwe rele pwofesyonèl swen sante m si mwen gen sentòm?

Ou ta dwe kontakte pwofesyonèl swen sante w si ou gen sentòm COVID-19.  Sentòm komen yo nan COVID-19 gen ladan, fyèv, tous, ak souf kout. Gen moun ki di yo te gen yon malgòj, maltèt, konjesyon nan nen, fatig, ak kò fè mal tou.

Difikilte pou respire se yon sentòm ki pi grav sa vle di ou ta dwe jwenn atansyon medikal.

Si ou gen difikilte pou respire, chèche atansyon medikal touswit.

 • Rele ANVAN ou ale nan sant sante w oswa saldijans.
 • Di yo sentòm ou yo.
 • Yap di w sa pou fè.

Toujou rele 9-1-1 si ou gen yon ijans kap menase lavi w.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou sèvis sipò ak swen sante nou pandan COVID-19, tanpri vizite hhsi.us/coronavirus.