Ale nan kontni prensipal

Enfòmasyon enpòtan sou Maladi Coronavirus / COVID-19

EnglishKreyol ayisyenPortuguêsEspañolTiếng Việt

NOU LA POU OU!

Sante ak sekirite pasyan nou yo enpòtan anpil pou nou!

Nou pral kenbe paj sa a mete ajou ak enfòmasyon sou sèvis nou yo, èdtan sant sante, ak repons a kesyon yo poze souvan sou COVID-19.

Vaksen kont kovid-19

Jwenn enfòmasyon ak dènye enfòmasyon sou klinik vaksinasyon COVID-19 nan Harbor Health pa klike sou bouton ki anba a.

Vaksen kont kovid-19

Sèvis nou

Sant sante nou yo te elaji sèvis yo wè pasyan pa videyo, telefòn, ak an pèsòn. Lè ou rele pou pran yon randevou, nou ka di ou si videyo / telefòn oswa an pèsòn ap travay pi byen pou bezwen swen ou yo.

Aprann plis bagay sou etap n ap fè nan sant sante nou yo pou kenbe ou an sante ak an sekirite lè ou klike sou bouton ki anba a. Ou ka jwenn nou tou politik vizitè yo pa klike sou bouton ki anba a!

Sante ak Sekirite nan Sant Sante a

Tès COVID-19 sou randevou - LOUVRI

Tès pou COVID-19 disponib kounye a pou pasyan yo sou randevou nan kote sa yo:

Daniel Driscoll - Neponset Sant Sante, (617) 282-3200 - POU PASYAN SÈLMAN
Harbour Community Health Center - Hyannis, (508) 778-5420 - POU PASYAN SÈLMAN

COVID-19 Tès

Sèvis Sante Medikal ak Konpòtman - LOUVRI

Ekip medikal ak konpòtman swen sante nou yo nan sant sante nou yo kounye a bay videyo, telefòn, ak randevou an pèsòn!

Aprann sou telesante

TANPRI REMAKE: Pasyan nan Geiger Gibson pral ale nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset, ki chita nan 398 Neponset Avenue, Dorchester, pou randevou ijan ak esansyèl an pèsòn.

Pou pran yon randevou, tanpri rele ou kote sant sante.

ENPTAN! Nou sèlman kapab bay yon randevou videyo oswa telefòn si ou se nan Massachusetts. Si ou pral nan yon lòt eta pou yon randevou videyo oswa telefòn, nou pa kapab ofri swen nan moman sa a.

TANPRI RELE ANVAN OU VIN NAN SANT SANTE si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo - lafyèv, difikilte pou respire, tous.

sentom kowonaviris

Lè ou rele, n ap mande ou kèk kesyon pou jwenn swen ou bezwen pi vit posib

Sèvis entèprèt yo disponib pou ede ou lè ou rele.

Sèvis Dantè - LOUVRI

Sèvis swen dantè nou yo re-louvri kounye a swiv direktiv Massachusetts Faz II a. Kalite ak swen ekip dantè nou an ka bay swen woutin, ijan, ak ijans dantè pou pasyan ki gen tout laj.

Rele sant sante ou ak kesyon ijan dantè ak ijans.

Ekip dantè nou an swiv tout direktiv Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC). Nou pral kontwole seryezman nenpòt lòt kontwòl enfeksyon oswa règleman pwoteksyon pèsonèl ekipman ki soti nan CDC a, epi fè chanjman ki nesesè yo kenbe tout moun sekirite.

Famasi - LOUVRI

Famasi nou yo nan Geiger Gibson Sant Sante Kominotè, Daniel Driscoll - Sant Sante Kominotè Neponset, ak Harbour Sant Sante Kominotè - Hyannis yo louvri! Gade detay ki anba a pou chak kote.

Geiger Gibson, ofri twotwa ranmase ak livrezon lapòs. Rele famasi a nan (617) 533-2295.

Daniel Driscoll - Neponset, mache-up sèvis, pickup twotwa, ak livrezon lapòs. Rele famasi a nan (617) 533-2290.

Harbour Sant Sante Kominotè - Hyannis, mache-up sèvis, pickup twotwa, ak livrezon lapòs. Rele famasi a nan (508) 778-5424.

Tanpri itilize twotwa pick-up oswa lapòs livrezon si sa posib!

Èske w te konnen nou ka poste preskripsyon ba ou gratis? Nou pa poste medikaman kontwole oswa medikaman nan frijidè nan moman sa a.

Nenpòt pasyan ki enterese gen medikaman pa lapòs ka rele sant sante ou pou fè yon demann famasi. Yon fwa ke yon preskripsyon ranpli avèk siksè, anjeneral nou pral poste preskripsyon nan 24 èdtan. Akouchman se nòmalman jou ouvrab kap vini an epi nou swiv anbakman nan evènman an yon pasyan rapòte yon pwoblèm.

Pasyan yo ta dwe avize famasi a nan lespas 7 jou nan preskripsyon yo fini pou li bay famasi a ase tan pou ranpli medikaman yo oswa pou mande nouvo preskripsyon, si sa nesesè.

Sèvis Sipò - LOUVRI

Manje gadmanje nan Daniel Driscoll - Neponset - kounye a louvri madi!  Aprann plis

Dorchester South / South Boston WIC - ouvè epi fè tout randevou nan telefòn! Nouvo patisipan yo ka rele (617) 265 4380 or aplike sou entènèt.

Asistans aplikasyon SNAP - Travayè sante kominotè nou yo ka ede w aplike nan telefòn.  Aprann plis

MassHealth ak asistans aplikasyon asirans - Travayè sante kominotè nou yo ak konseye finansye yo ka ede w aplike nan telefòn.  Rele yon sant sante kominotè Harbor pou pran yon randevou nan telefòn ak travayè sante kominotè nou an oswa konseye finansye.

Pou yon lis resous sipò nan kominote w la epi ki disponib nan Harbor Health, klike sou bouton ki anba a!

Resous Sipò

Orè nou yo

Nou mete ajou èdtan nou yo nan sant sante nou yo akòz COVID-19. tanpri vizite paj wèb la pou kote sant sante ou yo wè èdtan aktyalizasyon nou an.

Kesyon yo poze souvan sou COVID-19

Ki sentòm COVID-19?

Sentòm ki pi komen nan COVID-19 yo se lafyèv, difikilte pou respire, tous. Gen kèk moun ki rapòte tou maltèt, gòj fè mal, fatig, doulè nan kò, ak pèt nan sant oswa gou. Si ou gen sentòm, ou ta dwe rele founisè swen prensipal ou a jwenn enfòmasyon sou swen ou ka bezwen.

Ou kapab tou itilize resous sa yo pou tcheke pwòp tèt ou sentòm yo epi aprann ki lè ou ta dwe chèche konsèy medikal:

buoyhealth.com/symptom-checker  - Zouti sa a ka konekte ou ak resous medikal lokal nan Massachusetts!

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

Siveye sentòm ou yo

Si ou bezwen yon founisè swen prensipal, Harbor Health akeyi nouvo pasyan yo epi li ka ede ou.  Jwenn yon sant sante kominotè Harbor epi rele pou pran yon randevou.

Kisa mwen ta dwe fè si mwen panse mwen malad ak COVID-19?

Si ou panse ou malad ak COVID-19, rele sant sante ou! N ap poze w kèk kesyon epi w ap jwenn swen ou bezwen pi vit posib. Ou ta dwe pran mezi tou pou anpeche maladi a gaye nan lòt moun lakay ou ak nan kominote a.

Si w ap pran swen oswa ap viv avèk yon moun ki gen COVID-19 epi devlope yon lafyèv, difikilte pou respire, oswa tous, tanpri rele sant sante ou.

Ou ka telechaje plis enfòmasyon sou sa pou fè pou sispann gaye COVID-19 epi jere sentòm yo si ou gen COVID-19 men klike sou bouton ki anba a:

COVID-19 Sekirite Sosyal

Ki nimewo telefòn pou sant sante mwen oswa ESP?

Geiger Gibson Sant Sante Kominotè, (617) 288-1140

Daniel Driscoll - Neponset Sant Sante, (617) 282-3200

Harbour Community Health Center - Plymouth, (508) 778-5470

Harbour Community Health Center - Hyannis, (508) 778-5420

Ellen Jones Community Dental Center - Dennis, (508) 778-5400

Plan Sèvis Elder - Brockton, (774) 470-6700

Plan Sèvis Elder - Mattapan, (617) 533-2400

Liy TTY Harbour Health la, (617) 533-2264

Nou ka gen yon volim apèl ki pi wo ak pi long pase fwa rete tann nòmal sou liy telefòn nou yo. Ou ka kontakte nou lè l sèvi avèk la pòtal pasyan avèk demann woutin tankou rezilta laboratwa, lè randevou, oswa bezwen mande yon renouvèlman medikaman.

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou COVID-19?

Dial 211 sou telefòn ou oswa vizite Mass211.org . Yo pral ba ou enfòmasyon ki ajou sou COVID-19. Yo ofri tou sèvis entèpretasyon.

Coronovirus.gov

(Angle)  2019 Novel Coronavirus (COVID-19)

(Kreyòl ayisyen) Nouvo Kowonaviris 2019 (COVID-19)

(Pòtigè) 2019 Novo Coronavírus (COVID-19) 

(Panyòl) Nuevo Coronavirus 2019 (COVID-19)

(Vyetnamyen)  Chủng Mới của Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Fèy Enfòmasyon COVID-19 plizyè lang (Pwojè Alfabetizasyon Sante)

Ki pi bon fason pou anpeche trape COVID-19?

Organizationganizasyon Mondyal Lasante rekòmande ou fè senk an:

  1. MEN. Lave yo souvan
  2. KOU. Touse nan li
  3. FACE. Pa manyen li
  4. ESPAS. Kenbe distans an sekirite
  5. LAKAY. Rete si ou kapab

Ki kote mwen ka jwenn resous sipò pou asistans manje, gadri, ak lòt pwoblèm?

Tanpri vizite nou an Resous COVID-19 paj pou yon lis resous yo. Nou ajoute nouvo resous pandan n ap resevwa enfòmasyon!

Ou ka rele tou 211 sou telefòn ou oswa vizite Mass211.org. Yo pral ba ou enfòmasyon ki ajou sou COVID-19. Yo ofri tou sèvis entèpretasyon.

SONJE: Si ou gen nenpòt nan sentòm Coronavirus - lafyèv, difikilte pou respire, tous - rele sant sante a!

Mèsi pou èd ou kenbe tout moun an sante ak an sekirite!