Ale nan kontni prensipal

Telehealth nan Harbor Health

Jwenn enfòmasyon telesante, repons pou kesyon, ak resous randevou

Li Lis Verifikasyon Randevou ak Konsèy Pasyan yo

Atansyon Pasyan!

Madi 9 mas, Harbour Health ap gen yon nouvo sistèm dosye sante.  Kòm yon pati nan chanjman sa a, nou pral gen tou yon nouvo fòma pou vizit videyo. Nou pral pataje plis enfòmasyon sou nouvo fòma a nan paj sa a byento.

Jwenn Enfòmasyon Telesante

Èske ou ta renmen fè yon videyo telehealth oswa randevou nan telefòn ak founisè ou nan Harbor Health? Oswa se premye videyo ou oswa randevou telefòn vini?

Si sa a se premye vizit telehealth ou oswa si ou pa te gen yon vizit videyo anvan, ou ka gen kesyon sou ki jan randevou a ap travay.

Anpil nan pasyan nou yo fè!

Anba a ou pral jwenn repons a kesyon moun souvan genyen anvan yon videyo telehealth oswa randevou nan telefòn.

Si ou pa wè repons lan nan yon kesyon ou gen anba a, tanpri rele sant sante ou anvan randevou ou.  Kontakte sant sante ou

TANPRI REMAKE: Nou sèlman kapab bay yon randevou telehealth si ou se nan Massachusetts. Si ou pral nan yon lòt eta pou yon randevou telehealth, nou pa kapab ofri swen nan moman sa a.

Repons pou kesyon telesante w yo

Ki sa ki se telemezi?

Sèvi ak telehealth, ou ka gen yon randevou ak founisè ou sou videyo oswa telefòn. Ou pa bezwen vwayaje pou jwenn swen ou bezwen an. Ou ka vizite ak founisè ou menm kote ou ye a!

Randevou Telehealth ka trè pratik. Ou pa bezwen vwayaje nan sant sante a epi gen lè randevou pratik.

Yon vizit telehealth ka ede diminye estrès la nan pri a ak tan pase vwayaje. Ou pa bezwen pran anpil tan nan travay oswa lekòl pou yon randevou pou sante telesante.

Menm jan ak nenpòt randevou fas-a-fas, ou ka gen yon manm fanmi, founisè swen, oswa zanmi vin jwenn ou nan yon randevou videyo oswa telefòn.

Si ou bezwen yon entèprèt, founisè ou ap gen yon sèl rantre nan randevou a pa telefòn.

Kouman pou yon pran yon randevou telehealth?

Ou ka pran yon randevou telehealth menm jan ou fè yon randevou fas-a-fas.

 1. Rele sant sante ou. 
 2. Di ou ta renmen pran yon randevou ak founisè ou.
 3. Chwazi yon dat ak lè ki bon pou ou.

Lè ou rele, nou pral poze w kèk kesyon pou asire ke ou ka fè yon videyo oswa yon randevou telehealth telefòn.

Èske mwen ka pran yon randevou telehealth ak nenpòt founisè oswa depatman Harbor Health?

Wi!  Tout sant sante kominotè Harbour Health yo ofri randevou pou telesante pa videyo ak telefòn. Swen prensipal nou yo, sante konpòtmantal, pedyatri, ak founisè sante fanm yo ofri randevou telehealth. Ekip swen dantè nou an ofri tou randevou telehealth pou pwoblèm ijan ak ijans dantè.

TANPRI REMAKE: Nou sèlman kapab bay yon randevou telehealth si ou se nan Massachusetts. Si ou pral nan yon lòt eta pou yon randevou telehealth, nou pa kapab ofri swen nan moman sa a.

Ki jan yon randevou telehealth travay?

Yon randevou telehealth se jis tankou yon randevou regilye.

Pou yon randevou videyo, ou pral chita devan kamera a sou telefòn ou, grenn, oswa òdinatè. Ou pral kapab wè tèt ou ak founisè swen sante ou sou ekran an yon fwa sesyon ou an kòmanse.

Pou yon randevou nan telefòn, ou pral pale ak founisè ou sou telefòn mobil ou oswa liy fiks.

Ki jan yon vizit videyo ak founisè mwen an travay?

Pou yon randevou videyo, ou pral chita devan kamera a sou telefòn ou, grenn, oswa òdinatè. Ou pral kapab wè tèt ou ak founisè ou sou ekran an yon fwa sesyon ou an kòmanse.

Randevou sa yo yo te rele tou vizit vityèl oswa cha videyo.

Pandan vizit videyo ou a, founisè ou a ap poze w kesyon epi pale avèk ou sou pwoblèm oswa enkyetid ou genyen. Nou vle ou ba ou menm swen eksepsyonèl ou ta jwenn nan yon vizit fas-a-fas.

Tanpri, li la Gid Pasyan an nan Vizit Videyo ak lis verifikasyon randevou a anvan vizit ou.

Ki jan yon vizit nan telefòn ak founisè mwen an travay?

Pou yon randevou nan telefòn, founisè ou ap rele ou nan moman randevou ou.

Pandan vizit telefòn ou, founisè ou ap poze w kesyon epi pale avèk ou sou pwoblèm oswa enkyetid ou genyen. Nou vle ou ba ou menm swen eksepsyonèl ou ta jwenn nan yon vizit fas-a-fas.

Poukisa mwen ta dwe fè yon vizit videyo olye de yon vizit telefòn?

Gen anpil rezon ki fè yon vizit videyo ak founisè ou. Li fè li pi fasil pou ou jwenn repons rapid nan kesyon ou ka genyen sou kesyon sante lè founisè ou ka wè ou. Ou ka di ak montre founisè ou pandan vizit la - jis tankou ou ta nan yon randevou fas-a-fas.

Èske teleasante prive?

Menm jan ak yon randevou fas-a-fas, vizit telehealth ou pral prive ak konfidansyèl. Ou menm ak manm ekip swen sante Harbour la ka wè ak tande sa ou di pandan vizit ou a.

Kouman pou mwen konekte nan vizit videyo mwen an?

tanpri, li Yon Gid Pasyan an Vizit Videyo pou aprann kijan pou konekte avèk vizit ou an.

Si sa a se premye vizit videyo ou, tanpri asire kamera a ak mikwofòn nan telefòn ou, grenn, oswa òdinatè yo pare. Nenpòt ki lè anvan vizit ou a, klike sou lyen ki nan telefòn ou, grenn ou, oswa òdinatè ou pou asire ke li pral mache: https://networktest.twilio.com/

Yon fwa tout tès yo pase, ou pare pou ou vizite.

Kisa mwen bezwen pou vizit videyo mwen an?

Pou vizit videyo ou, ou pral bezwen:

 • Yon fason pou resevwa yon lyen nan randevou ou - swa pa tèks oswa telefòn.
 • Yon koneksyon entènèt serye.
 • Yon smartphone, òdinatè, oswa grenn ak yon kamera ak mikwofòn.
 • Navigatè entènèt enstale. Navigatè pi pito:
  • google Chrome
  • safari

Tanpri revize lis verifikasyon randevou ki anba a (lyen nan seksyon lis verifikasyon).

Èske gen yon pri pou yon randevou telehealth?

Wi, gen yon pri pou yon randevou telehealth. Si ou gen asirans, yo pral voye bòdwo ou ba ou pou randevou telehealth menm jan ak si ou te wè founisè ou an pèsòn.

Akòz COVID-19, pifò konpayi asirans yo pral kouvri vizit telehealth. Kopeman ka aplike. Pou chèche konnen si konpayi asirans ou pral kouvri sèvis sa yo, tanpri kontakte yo dirèkteman.

Si ou pa gen asirans, nou ka ede ou aplike epi ofri tou yon echèl glisman nan frè. Fè sant sante a konnen lè ou pran randevou ou si ou bezwen èd pou aplike pou asirans. Nou ka konekte ou ak yon travayè sante kominotè Harbour oswa konseye aplikasyon pou ede ou aplike.

TANPRI REMAKE: Ou pa responsab pou nenpòt depans ki gen rapò ak COVID-19, ki gen ladan tès pou viris la, swen pou pasyan ekstèn, ak entène lopital.

Resous Randevou

Gen kèk bagay ou ka fè anvan randevou ou a asire w ke ou pare pou videyo telehealth ou oswa vizit nan telefòn.

Lis Verifikasyon Telehealth

 1. JWENN YON ESPAS PRIVE nan yon chanm ki se tankou trankil ak gratis nan distraksyon ke posib.
 2. Asire w ke chanm lan gen bon ekleraj OSWA GEN yon bon sous limyè asire ke imaj ou klè. Si foto a twò mou oswa nwa, eseye vire sou limyè anlè ak bloke limyè nan fenèt yo. Èske w gen yon flach kapab tou ba ou bon ekleraj.
 3. Asire w ke volim ou sou konsa founisè ou ak ou ka tande youn ak lòt.
 4. Asire w ke telefòn ou, tablèt, oswa òdinatè ou chaje oswa ploge nan. Ou pa vle kouri soti nan pouvwa nan mitan randevou ou!
 5. GEN MEDIKASYON OU AVÈK OU AK YON LIS KESYON, ENkyetid, AK SENTTM POU OU DOKTÈ Pare. Jis tankou yon randevou fas-a-fas, gen medikaman ou avèk ou ak sa ou ta renmen mande ekri pral ede w sonje pandan randevou ou.
 6. GEN NIMEWO TELEFONEN POU SANT SANTE OU MENM jis nan ka ou gen yon pwoblèm teknik oswa koneksyon an dekonekte. Rele sant sante ou touswit pou asistans.
 7. VESTI APWOPRIYEMAN. Si w ap fè yon apèl videyo, tanpri sonje founisè ou yo pral kapab wè ou!

Ou kapab li tou konsèy pasyan ki anba yo pou prepare w pou randevou pou sante ou.

Kontakte A Harbour Health Location