Bỏ qua nội dung chính

Dịch vụ thông dịch viên

 

Dịch vụ Thông dịch viên do Harbour Health cung cấp có cốt lõi là phương pháp tiếp cận liên ngành để chăm sóc bệnh nhân. Nhóm Thông dịch viên đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự phối hợp chăm sóc liền mạch giữa các phòng ban, bộ phận của Harbour Health và các nhà cung cấp bên ngoài.

Nhân viên Dịch vụ Thông dịch & Xã hội bao gồm người quản lý hồ sơ, nhân viên xã hội, người ủng hộ bạo lực gia đình và thông dịch viên y tế. Những người quản lý hồ sơ, nhân viên xã hội và những người ủng hộ bạo lực gia đình của chúng tôi là những đầu mối liên lạc giữa bệnh nhân và các nhóm lâm sàng Chăm sóc ban đầu và Sức khỏe hành vi. Họ cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ, điều phối điều trị, giới thiệu đến các nguồn lực của bang và địa phương, và vận động chính sách.

Harbour Health nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ phù hợp với văn hóa cho bệnh nhân của chúng tôi. Thông dịch tại chỗ có sẵn cho những bệnh nhân không nói tiếng Anh trong giờ hoạt động bình thường. Phiên dịch viên Y khoa được Chứng nhận của chúng tôi trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt.

Nhân viên trung tâm y tế bao gồm những người nói  Tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Albania, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha Brazil, tiếng Creole của Haiti và Cape Verdean.

Các dịch vụ thông dịch bổ sung có sẵn thông qua đường dây dịch vụ thông dịch qua điện thoại được công nhận trên toàn quốc cho những bệnh nhân nói các ngôn ngữ khác với ngôn ngữ được liệt kê ở trên tại tất cả các trang web của chúng tôi.

Cần một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho chuyến thăm của bạn? Bạn có thể hẹn một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có mặt tại buổi khám của bạn khi bạn đặt lịch hẹn. Gọi cho đường dây TTY của Harbour Health theo số 617-533-2264 để đặt lịch hẹn tại bất kỳ trung tâm y tế nào của chúng tôi.

Yêu cầu một cuộc hẹn