Bỏ qua nội dung chính

Ban điều hành

Ban Giám đốc của Harbour Health là đại diện cho các cộng đồng đa dạng về địa lý, kinh tế xã hội và văn hóa của Harbour. Phần lớn hội đồng quản trị là người tiêu dùng các dịch vụ của Harbour. Là bệnh nhân, họ có kinh nghiệm trực tiếp và luôn thận trọng trong việc đảm bảo chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất mà cộng đồng của chúng tôi mong đợi.

Cán bộ:

 • Chủ tịch hội đồng quản trị: Mary Lou O'Connor
 • Phó chủ tịch: Kate Audette
 • Thư ký: JoAnn Coull
 • Thủ quỹ: Jan Mattimoe

Thành viên Hội đồng quản trị:

 • Leon David
 • Maura Doyle
 • Linda Dumas
 • Regina Hughes
 • Manny Marrero
 • Patrick Preston
 • Brenda Rodriguez
 • Queenette Santos