Bỏ qua nội dung chính

Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị của chúng tôi

Sứ mệnh

Để giúp các cá nhân đạt được tiềm năng đầy đủ của họ thông qua việc tiếp cận với các dịch vụ địa phương, giá cả phải chăng để tăng cường sức khỏe.

Tầm Nhìn

Mọi người trong cộng đồng của chúng tôi được trao quyền để có một cuộc sống lành mạnh, độc lập và mãn nguyện.

Giá Trị

  • Sáng tạo:  Chúng tôi là những người tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi là một tổ chức học tập tôn vinh những nỗ lực để thích ứng với những nhu cầu thay đổi của cộng đồng và môi trường chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.
  • Cộng đồng:  Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi, bởi vì cải thiện sức khỏe có ý nghĩa hơn là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời.
  • Khả năng đáp ứng:  Chúng tôi tạo ra tác động đáp ứng nhu cầu của những người chúng tôi phục vụ và xóa bỏ các nguồn gây bất bình đẳng về sức khỏe trong cộng đồng của chúng tôi.
  • Đa dạng:  Chúng tôi thu thập sức mạnh và cái nhìn sâu sắc từ các nền văn hóa và kinh nghiệm đa dạng của các cộng đồng và đồng nghiệp của chúng tôi.
  • Chất lượng:  Chúng tôi đặt ra những mục tiêu rõ ràng, đầy khát vọng. Chúng tôi đề cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc theo đuổi hiệu suất đặc biệt.