Ale nan kontni prensipal

Vaksen kont kovid-19

EnglishKreyol ayisyenPortuguêsEspañolTiếng Việt

Mizajou avril 28, 2021

Kote Klinik Vaksen

    • Florian Hall, 55 Hallet Street, Dorchester, MA
    • Quincy College, 36 Cordage Park Circle, Plymouth, MA
    • Barnstable Adult Community Center, 825 Falmouth Road, Hyannis, MA

Walk-ins Byenveni nan Dorchester ak Hyannis!

Mache Dorchester nan èdtan yo Lendi a Vandredi, 8:30 AM-11:45AM oswa 1:00 PM-4:00PM

Hyannis mache nan èdtan yo Lendi a Vandredi, 9:00 AM-11:45AM oswa 1:00 PM -4: 00PM.

Pran yon Randevou

ORÈ SOU ENTÈNÈT

Ou ka pran randevou sou entènèt nan Dorchester ak Hyannis pa klike sou bouton ki anba yo.

Pran yon randevou nan Dorchester    Pran yon randevou nan Hyannis

TANPRI REMAKE: Ou pa bezwen ranpli "Rezon pou vizit" sou fòm lan epi ou ka chwazi "Kontinye kòm yon envite" si ou pa gen yon kont MyChart.

CALL

Rele 1-888-503-0766 pou pran yon randevou. Nou ka ede avèk randevou nan lang angle, panyòl, pòtigè

Pou èd orè nan Vyetnamyen, tanpri rele 1-617-533-2363. Để đặt lịch hẹn tiêm vắc xin bằng tiếng Việt, vui lòng gọi 1-617-533-2363.

Rele Sant Orè
Lendi - Vandredi, 8:00 am - 7:00 pm
Samdi, 8:00 am - 12:00 pm

Ki moun ki ka pran yon randevou?

Nou louvri randevou pou pasyan ki kalifye yo ak pasyan ki pa baze sou rezèv vaksen nou an.

  • Klinik vaksinasyon Dorchester ak Hyannis nou yo louvri pou tout moun ki gen 16 an oswa plis. *
  • Klinik vaksinasyon Plymouth nou an ouvè a pasyan ki gen 18 an oswa plis epi ki pa pasyan ki gen 55 an oswa plis.

* Timoun ki gen 16 ak 17 an dwe gen yon paran oswa yon gadyen ki siyen yon fòm konsantman pou yo ka pran vaksen an.

Tanpri ale nan dat pwograme, lè, ak kote pou randevou dezyèm dòz ou an.

BEZWEN PLIS ENFATIONMASYON? Pou li yon lis konplè pasyan ki kalifye ak moun ki pa malad ki ka pran yon vaksen nan Harbor Health, klike sou bouton ki anba a.

Èske mwen ka pran vaksen an nan Harbor Health?

Ki vaksen wap bay?

Nou se kounye a vaksen an Pfizer nan Dorchester ak Hyannis pou randevou premye dòz, ak vaksen an Moderna nan Plymouth pou randevou premye dòz.

Nou pa kapab ofri yon chwa nan vaksen nan moman sa a. N ap fè ou konnen lè ou rive nan klinik la ki vaksen ou pral resevwa. Nou pral kenbe paj sa a ajou tou ak vaksen nap ofri nan klinik nou yo.

TANPRI REMAKE: Si ou te resevwa premye dòz ou nan vaksen Moderna nan Dorchester oswa Hyannis, n ap ofri ou tou dezyèm dòz la nan menm kote a.

Kouman pou mwen jwenn dènye enfòmasyon sou klinik vaksen Harbor la?

Ou ka enskri pou resevwa dènye imèl vaksen COVID-19 la klike sou bouton ki anba a oswa woule nan pati anba paj sa a pou soumèt yon kesyon vaksen.

TANPRI REMAKE: Fòm ki anba a se rantre nan yon lis imèl pou resevwa enfòmasyon sou vaksen an. Ranpli fòm lan PA pral ajoute non ou nan yon lis datant oswa enskri ou kòm yon pasyan.

Enskri Pou Updates Vaksen Covid

Kouman mwen ka jwenn repons pou kesyon vaksen COVID-19 mwen an?

Si ou gen kesyon vaksen COVID-19 pou founisè ou ki gen rapò ak sante ou oswa kondisyon medikal, tanpri itilize Pasyan Pòtal yo rive jwenn ekip swen ou an.

Tanpri, li repons kesyon ki pi souvan poze sou paj entènèt sa a.  Nou kenbe paj sa a ajou epi n ap kontinye afiche repons kesyon komen yo. Nou menm tou nou gen lis lyen ki mennen nan resous adisyonèl nan pati anba paj sa a.

Si ou ta renmen soumèt yon kesyon vaksen bay founisè ou, tanpri fè nan Pasyan Pòtal oswa mande nan pwochen randevou ou.

Si ou gen yon kesyon jeneral ki pa ijan sou vaksen COVID-19 la, tanpri itilize fòm anba paj sa yo soumèt kesyon ou an.

Kilè mwen ka pran vaksen koronaviris la?

Tout moun ki gen 16 an oswa plis ki abite, travay, oswa etidye nan Massachusetts kapab kounye a pran vaksen COVID-19 la.

Eta a aktyèlman nan faz 3 plan vaksinasyon Massachusetts la.

Èske mwen bezwen mete yon mask apre mwen fin pran vaksen an?

Wi. Daprè CDC, nou toujou ap aprann kouman vaksen yo ap afekte pwopagasyon COVID-19.

Aprè ou fin pran vaksen kont COVID-19, ou ta dwe kontinye pran prekosyon nan plas piblik ki gen ladan mete yon mask, rete 6 pye apa de lòt moun, epi evite foul moun ak espas mal vantile.

Jiskaske nou konnen plis, pi bon fason pou pwoteje tèt ou ak lòt moun kont COVID-19 ANVAN AK APRE ou pran vaksen an se mete yon mask, lave men ou souvan, epi rete lakay ou si ou pa santi w byen.

CDC a gen plis enfòmasyon sou ki etap ou dwe pran pou pwoteje tèt ou ak lòt moun apre ou fin pran vaksen an cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

Poukisa ou bezwen enfòmasyon asirans mwen an?

Vaksinasyon an gratis pou tout moun. Nou pral mande enfòmasyon sou asirans ou si sa disponib epi voye bòdwo bay asirans ou. Tout asirans yo oblije kouvri tout depans pou vaksinasyon COVID yo. Si ou pa gen asirans, COVID-19 HRSA Uninsured Fund la ap kouvri depans yo.

Konbyen vaksen COVID-19 la ap koute?

Vaksen COVID-19 la gratis pou tout moun.  Nou pral mande enfòmasyon sou asirans ou si sa disponib epi voye bòdwo bay asirans ou. Tout asirans yo oblije kouvri tout depans pou vaksinasyon COVID yo. Si ou pa gen asirans, COVID-19 HRSA Uninsured Fund la ap kouvri depans yo.

Èske vaksen COVID-19 la san danje?

Sekirite tout vaksen COVID-19 enpòtan anpil pou tout moun. Sistèm sekirite vaksen Etazini an asire ke tout vaksen yo san danje ke posib. Pou aprann plis sou etap sekirite yo an plas, klike isit la li enfòmasyon ki soti nan CDC la.

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon sou efè segondè?

Apre ou fin pran vaksen an, ou ka gen kèk efè segondè.  Sa yo se siy nòmal ke kò ou ap bati pwoteksyon. Efè segondè ki pi komen yo se doulè ak anflamasyon nan bra kote ou te resevwa piki a.

Anplis de sa, ou ka gen lafyèv, frison, fatig, ak tèt fè mal. Efè segondè sa yo ka afekte kapasite w pou fè aktivite chak jou, men yo ta dwe ale nan kèk jou. Aprann plis sou kisa ou kapab espere apre ou fin pran yon vaksen COVID-19 nan CDC la.

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon sou reyaksyon negatif?

Si ou pran yon vaksen COVID-19 epi ou panse ou ta ka gen yon reyaksyon alèjik grav apre ou fin kite vaksinasyon an, chèche swen medikal imedyat lè ou rele 9-1-1.

Aprann plis sou Vaksen COVID-19 ak ra reyaksyon alèjik grav nan CDC la.

CDC, FDA, ak lòt patnè federal yo ap kontinye kontwole sekirite vaksen COVID-19 yo. Ou ka jwenn enfòmasyon sou efè negatif rapòte apre vaksinasyon COVID nan cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

Èske mwen ta dwe pran vaksen pou COVID-19?

Lè w pran vaksen COVID-19 la se pi bon fason pou pwoteje tèt ou ak fanmi ou. 

Vaksen pwoteje nou kont maladi lè yo anseye sistèm iminitè nou yo rekonèt ak goumen maladi a pi vit ak pi byen. Ou pa ka pran maladi a nan yon vaksen. Men, san yon vaksen, ou ka pran maladi a.

Objektif la se pou tout granmoun kapab pran vaksen pi vit ke posib. Lè w pran piki a, sa ede sispann gaye koronaviris. Li kapab tou enpòtan espesyalman pou moun paske nan travay yo oswa yon kondisyon sante yo genyen.

Jwenn enfòmasyon sou vaksen COVID-19 la se pi bon fason pou jwenn repons a kesyon ou yo.

CDC yo "Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19”Gen enfòmasyon ki baze sou reyalite sou kesyon komen moun genyen sou vaksen an. Ou ka chwazi lang ou prefere nan tèt paj la.

Kouman mwen ka aprann plis sou vaksen an?

Ou ka mande founisè ou kesyon nan pwochen randevou ou oswa klike sou lyen yo li enfòmasyon oswa gade videyo ki anba yo.

LI

8 bagay ou dwe konnen sou Pwogram Vaksinasyon Etazini COVID-19 - CDC

Enfòmasyon sou Vaksen COVID-19 - CDC

Vaksen COVID-19 nan Massachusetts - Depatman Sante Piblik Massachusetts

Vaksen COVID-19 - Boston Medical Center

Kisa mwen ka espere apre mwen fin pran vaksen an? - CDC

DOWNLOAD

Fèy Enfòmasyon COVID-19 - CDC, angle

Información sobre las vacunas contra el COVID-19 - CDC

WATCH

Kijan Vaksen mRNA Travay? 

Senpleman eksplike

 

 

Promega Corporation

Dr Paul Offit, Sant Edikasyon Vaksen an


STAT

Soumèt yon Kesyon Vaksen Jeneral COVID-19

Si ou gen kesyon jeneral sou vaksen COVID-19 la epi lè ou ka elijib pou jwenn li, tanpri soumèt kesyon ou anba a. Nou pral reponn kesyon jeneral pi vit posib.

Tanpri, pa sèvi ak fòm sou entènèt la pou voye enfòmasyon ki sansib ak prive tankou enfòmasyon ki gen rapò ak pasyan yo. Enfòmasyon sou sante ou pwoteje (PHI) se konfidansyèl epi yo ta dwe sèlman diskite avèk founisè ou.

Si ou gen yon ijans medikal tanpri rele 9 -1 -1.

Tanpri pa soumèt kesyon medikal oswa kesyon vaksen espesifik nan kondisyon medikal ou a ekip swen ou nan fòm sa a.  Tanpri itilize a Pasyan Pòtal yo rive jwenn ekip swen ou an.