Ale nan kontni prensipal

Pedyatri

Nou ouvè! Rele (617) 282-3200 pou yon randevou.

Chúng tôi nói tiếng Việt! Hablamos Espanol!

Sèvis Mizajou nou yo 

Ekip pedyatri nou an kounye a ofri videyo / telefòn ak randevou an pèsòn.

Lè ou rele pou pran yon randevou, n ap fè ou konnen si yon videyo / telefòn oswa randevou an pèsòn ap travay pi byen pou bezwen swen pitit ou a.

Pou kenbe ou menm ak pitit ou an sekirite pandan yon vizit an pèsòn, ekip nou an te pran etap sa yo:

  1. Biwo pedyatri nou an kounye a divize an yon bò malad ak yon bò byen.
  2. Vizit pasyan yo espace soti pou pa gen moun ki ap tann nan sal datant la. Nou pral mennen ou nan yon chanm egzamen touswit.
  3. Anplwaye nou yo maske epi n ap mande w mete youn tou.

Nou ap wè tibebe ki fenk fèt ak fè vizit byen ti bebe pou tout pasyan ki poko gen 18 mwa nan biwo nou an. 

Tanpri rete sou orè ak vaksinasyon pitit ou a! 

Klike sou bouton ki anba a pou aprann poukisa vaksinasyon timoun yo enpòtan.

Aprann plis bagay sou Vaksinasyon

Rele (617) 282-3200 fè yon videyo / telefòn oswa randevou an pèsòn! Nouvo pasyan yo akeyi!

Konsènan Nou

Ekip pedyatri kalite ak swen nou an bay swen medikal ak dantè pou timoun depi yo fèt jiska 21 an.

Rankontre Ekip Pedyatri a

Adrès

Nou sitiye nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset, 398 Neponset Avenue, Dorchester.  Ou pral jwenn pakin gratis pou pasyan yo. Sant sante a aksesib pa MBTA Bus.

Orè Biwo

Pratik pedyatri nou yo ofri jou pratik, aswè, ak samdi èdtan randevou.

Orè Pedyatri
Lendi-Jedi: 8: 30 am-9: 00 pm
Vandredi: 8: 30 am-5: 00 pm
Samdi: 9: 00 am-3: 30 pm
Dimanch: Fèmen

Pou asistans ak yon timoun ki malad ak kesyon lè nou fèmen, tanpri rele (617) 282-3200.

Klinik Dantè Pedyatrik - Fèmen akòz COVID-19

Klinik dantè pedyatrik nou an kounye a fèmen pou swen woutin. Si pitit ou a gen yon pwoblèm ijan oswa ijans dantè, tanpri rele (617) 282-3200.

Ekip swen dantè nou an ka ede avèk pwoblèm ijan avèk yon randevou telehealth pa videyo oswa telefòn. Nou gen tou randevou an pèsòn limite pou ka ki pi ijan yo.

KONSÈY SANT POU: Ekip swen pedyatrik nou an rekòmande pitit ou a wè yon dantis pou premye fwa anvan premye anivèsè nesans yo.

Asirans

Pa gen anyen ki ta dwe anpeche sante pitit ou! Se poutèt sa Harbor Health aksepte MassHealth ak pifò plan asirans.

Pa gen asirans? Pa gen pwoblèm.  Nou ka ede w aplike pou asirans pou pitit ou. Pou pasyan ki pa gen asirans, nou ofri yon echèl glisman nan frè pou sèvis yo epi yo ofri plan peman. Klike sou bouton ki anba la a pou aprann plis sou asistans aplikasyon asirans ak echèl la frè glisman.

Aprann plis bagay sou Sèvis Sipò pou Asirans

Sèvis Sipò pou

Pratik pedyatri nou an ofri anpil swen ak sèvis sipò, tou pre lakay ou.

Anplis swen medikal ak dantè, sant sante a ofri yon klinik opresyon chak semèn pedyatrik ak klas pou kwit manje pou timoun yo.

Fanm, Tibebe, ak Timoun Harbour yo Pwogram (WIC) se dwa pwochen pòt nan pratik pedyatri nou an.

Ou ka jwenn enfòmasyon ak asistans ak pwogram nitrisyon WIC pou fanm ansent, fanm apre akouchman, ak timoun ki gen laj 0-5 ane ki kalifye. Sipò pou bay tete disponib tou.

Manje gadmanje a nan Daniel Driscoll - Neponset Sant Sante ofri asistans manje bay pasyan yo ak manm nan kominote a.

Ou ka jwenn tou premye swen medikal pou tout fanmi an, Sante fanm, swen sante konpòtmantal, yon laboratwa sou plas, famasi, ak lòt resous sipò nan Sant Sante Daniel Driscoll - Neponset.

Patnè Lopital

Patnè lopital nou pi pito yo se Boston Children's Hospital, Tufts Medical Center, Boston Medical Center, ak South Shore Hospital.

Rankontre P nou anedyatrik Founisè Medikal ak Dantè!


Rankontre Miriam Kriegel, NP!
Miriam se yon enfimyè pratikan. Li gradye nan Inivèsite New York ak yon degre nan Enfimyè Pratike Davans e li gen yon enterè espesyal nan Swen Primè Pedyatrik. Lwen pratik la, li jwi ski ak seurf, ak tout kalite vwayaje, espesyalman ak fanmi li.

 


Rankontre Doktè Kristopher Teti!
Doktè Teti gradye nan Jefferson Medical College epi, apre li fin ranpli rezidans li, li te travay nan Connecticut Children's Medical Center. Li te rantre nan pratik la nan mwa septanm 2017 epi li te pote avèk li enèji, antouzyasm, ak eksperyans nan pratik nou yo ak pasyan yo. Yon vwayajè grangou, li pi resamman pase tan nan New Zeland ak tou se yon fanatik espò trè chofe osijè done.

 


Rankontre Soumey Lui, NP!
Soumey se yon enfimyè pratikan. Li gradye nan Inivèsite Tufts ak yon degre nan Biyoloji ak Sikoloji ak Mèt li nan Enfimyè avanse pedyatrik nan Columbia University School. Soumey rantre nan pratik la nan Novanm 2017 ak apre yo fin travay nan yon pratik pedyatrik nan Lowell, Massachusetts. Lwen nan pratik la, li jwi jwèt tablo, lekti, vwayaje, ak jog la okazyonèl.

 


Rankontre Doktè Ann Nutt!
Dr Ann Nutt gradye nan Dartmouth Medical School. Li te travay kòm yon pedyat nan Daniel Driscoll - Sant Sante Neponset depi 1992. Anplis pratik pedyatrik li, li renmen jadinaj, lekti, jwe pyano, ak pase tan ak fanmi li.

 


Rankontre Doktè Robert Hoch!
Doktè Hoch gradye nan SUNY, Sant Medikal pati nò, e li te travay nan Sant Sante Daniel Driscoll-Neponset depi 1980. Li se Konseye Klinik Senior pou Sante Harbour. Li te renmen pedyat pou plizyè jenerasyon fanmi nan Daniel Driscoll - Neponset Health Center. Anplis de sa nan pratik pedyatrik l 'yo, Dr Hoch jwi mache, monte bisiklèt, fotografi, lekti, vwayaj, ak pase tan ak madanm li, timoun yo, ak pitit pitit.

 

Rankontre Doktè Caitlin Coleman!
Doktè Coleman se dantis nan klinik dantè pedyatrik nou an. Li te vote youn nan dantis yo tèt nan Boston nan 2018 pa Magazin Boston!

Nimewo Telefòn ki itil pou paran ak moun kap bay swen

Pou randevou medikal ak dantè ak èd lè nou fèmen - (617) 282-3200
Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) - (617) 265-4380
Manje gadmanje - (617) 533-2228
Bay tete Warmline - (617) 533-2243
Liy Estrès Paran yo - 1-800-632-8188

Rele (617) 282-3200 pou yon randevou ak èd ak yon timoun ki malad lè nou fèmen!