Skip to main content

Bệnh Xá Chích Ngừa CÚM Cho Bệnh Nhân

Chích ngừa cúm là việc rất quan trọng trong năm nay!

Để bệnh nhân có thể chích ngừa cúm được dễ dàng nhất, Harbor Health sẽ mở các bệnh xá chích ngừa cúm ở nhiều trung tâm sức khỏe cộng đồng.

Bấm vào địa điểm của quý vị để xem ngày giờ:

Bệnh xá chích ngừa cúm dành cho tất cả bệnh nhân ở mọi độ tuổi và phải lấy hẹn (không có miễn hẹn).

Gọi trung tâm sức khỏe của quý vị để lấy hẹn chích ngừa cúm.

Địa Điểm, và Ngày Giờ

Trung Tâm Sức Khỏe Daniel Driscoll – Neponset

Xin lưu ý: Những bệnh nhân ở Geiger Gibson nên lấy hẹn ở bệnh xá chích ngừa cúm tại Trung Tâm Sức Khỏe Daniel Driscoll – Neponset Health Center.

Các bệnh xá ngoài trời/lái ngang và trong nhà hoạt động hàng tuần từ nay đến tháng Mười Hai.

Gọi để lấy hẹn: (617) 282-3200

Địa chỉ đường phố: 398 Neponset Avenue, Dorchester

Bệnh xá ngoài trời/lái ngang

Thứ Hai và thứ Ba, 1:00 trưa-5:00 chiều

Bệnh xá trong nhà

Thứ Năm và thứ Sáu, 2:30 chiều-4:30 chiều

Bệnh  thứ bảy

Thứ Bảy, 9:00 giờ sáng-1:00 trưa

[button type=”info” size=”lg” link=”https://www.hhsi.us/wp-content/uploads/2020/10/Vietnamese_DD_Flu_Flyer.pdf”]Bệnh Xá Chích Ngừa CÚM Cho Bệnh Nhân [/button]

Trung Tâm Sức Khỏe Cộng Đồng Harbor – Hyannis

Bệnh xá ngoài trời ở vỉa hè hoạt động hàng tuần trong tháng mười hai

Gọi để lấy hẹn: (508) 778-5420

Địa chỉ đường phố: 735 Attucks Lanes, Hyannis

Bệnh Xá Cúm hoạt động các ngày trong tuần

Thứ năm, 9:00 giờ sáng-12:00 trưa