Skip to main content

Rete an sante nan sant sante a!

Enfòmasyon pou randevou w an-pèson nan Harbor Health

Ou ka gen kesyon sou etap anplis Harbor Health ap pran pou pwoteje pasyan ak anplwaye yo nan sant sante a.

Sante ak byennèt nou enpòtan anpil pou nou! Nou vle pataje enfòmasyon sou direktiv nou swiv yo pou kenbe w ansante nan sant sante a.

Kisa mwen ka atann lè map vizite Sante Sante a?

English       Kreyòl Ayisyen     

Harbor Health te satisfè direktiv eta ak swiv rekòmandasyon CDC pou pwoteje pasyan ak anplwaye nou yo nan sant sante nou yo.

Ekip swen w ap ….

 • Tcheke tanperati w ak sentòm yo.
 • Itilize ekipman pwotektiv pèsonèl tankou gan ak mask.
 • Netwaye ak dezenfekte sant sante a piplis.

Nou bezwen èd ou egalman pandan vizit ou!

 • Fè yo tcheke tanperati ak sentòm ou yo lè ou rive.
 • Kouvri figi w.
 • Lave men w souvan avèk savon ak dlo.
 • Itilize dezenfektan pou men nan sant sante a.
 • Pa vini avèk lòt vizitè oswa envite sof si ou gen pèmisyon.

Tanpri li règleman vizitè nou an pou w jwenn plis enfòmasyon.

Kisa mwen ka atann si mwen gen yon randevou dantè?

Ekip swen dantè nou an ap pran mezi tou pou kenbe tout pasyan ak anplwaye nou yo ansante pandan vizit yo.

Osijè de jou anvan randevou w la….

 • Nou pral rele w epi mande si ou gen sentòm COVID-19. Sentòm yo gen ladan fyèv, tous, ak souf kout.

Tanpri vini 10 minit anvan lè randevou w epi pa vini avèk lòt vizitè oswa envite avèk ou nan randevou w sof si ou gen pèmisyon.

Lè ou rive….

 • Vini nan antre prensipal sant sante a.
 • Moun kap akeyi w la ap tcheke tanperati ak sentòm ou yo lè ou rive.
 • Kouvri figi w.  Si ou pa gen yon mask pou kouvri figi w, moun kap resevwa w la pral ba ou youn pandan ou andedan.
 • Swiv enstriksyon pou kenbe distans sosyal nan zòn anrejistreman ak saldatant yo.
 • Chèche manm dakèy nan ekip dantè nou an ki gen ekipman pwotektiv pèsonèl pou randevou w la.
 • Rense avèk rens pou bouch lè yo mande w anvan ekip dantè a kòmanse travay.
 • Ranpli fòm konsantman enfòme COVID-19 la lè ekip nou an mande pandan vizit ou an.

Pandan randevou w….

 • Nou pral itilize ekipman ak teknik pou redwi kantite espre ak likid.
 • Ekip nou an pral itilize tou ekipman pwotektiv pèsonèl anplis.

Ekip nou an te ajoute plis tan ant randevou yo pou yo ka dezenfekte ak netwaye konplètman sal egzaminasyon an anvan yon pasyan chita.

Apre vizit ou….

 • Nou pral rele w 2-4 jou apre randevou w epi mande si ou gen nenpòt sentòm  nan COVID-19.

Klinik dantè nou an swiv tout direktiv sant Prevansyon ak Kontwòl Maladi (CDC).  Nou pral kontwole deprè nenpòt lòt kontwòl enfeksyon oswa règleman sou ekipman pwoteksyon pèsonèl ki soti nan CDC ak fè chanjman ki nesesè pou kenbe tout moun ansekirite.

Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite pou Vizit ou an

Ou pral jwenn resous ki itil anba pou ede planifye vizit ou an.  Ou ka jwenn konsèy sou sekirite ak enfòmasyon, ansanm avèk règleman vizitè nou an.

Règleman pou Vizitè

Visitor Guidelines

Sekirite sou Kowonaviris

5 Coronavirus Safety Tips

5 Konsèy pou Sekirite Coronavirus

Enfòmasyon sou Kouvri Figi

CDC face covering guide

E si mwen gen Sentòm COVID-19?

Tanpri rele ANVAN OU VINI si ou gen sentòm ki annaprè yo – lafyèv, difikilte pou respire, tous.

haitian-creole-covid-symptoms

Lè ou rele, nou pral mande w kèk kesyon pou nou ba ou swen ou bezwen opli vit ke posib.

Ou gen kesyon?

Si ou gen nenpòt kesyon oswa enkyetid sou mezi nou pran yo nan sant sante a pou kenbe w ansekirite ak ansante, tanpri rele sant sante w.

Nou pa ka tann pou nou pran swen w ak fanmi w nan sant sante a!